Koulutusta
Muutosagentit vauhdittavat vanhustyön kehittämistä Seinäjoella


Seinäjoen kaupunki tukee vanhuspalvelujensa kehittämistä uudentyyppisen täydennyskoulutuksen avulla. Keskeinen rooli koulutuksessa on yksiköihin nimetyillä muutosagenteilla. Kaksivuotinen koulutuskokonaisuus toteutetaan yhdessä SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kanssa.

Ikäihmisten palveluja kehitetään monenlaisten vaatimusten keskellä. Hoitotyön johtaja Marita Kojolan mukaan haasteena on löytää keinoja, joilla tulevaisuudessa voidaan vastata yhä lisääntyvään hoidon ja hoivan tarpeeseen. Tämä edellyttää hoitoketjun kaikissa vaiheissa pyrkimistä ennakoivaan ja kuntouttavaan työhön. Myös henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on entistäkin tärkeämpää kiinnittää huomiota.

 

Lisää asiakaslähtöisyyttä ja työhyvinvointia

 

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa tarpeisiin on pyritty vastaamaan muun muassa kehittämis- ja täydennyskoulutuksen keinoin. Keväällä 2010 käynnistynyt Ennakoiva ja voimavaralähtöinen toimintatapa vanhustyössä -koulutus toteutetaan yhteistyössä SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kanssa. Täydennyskoulutus on suunniteltu siten, että siitä olisi hyötyä palvelujen piirissä oleville asiakkaille ja että se samalla auttaisi työntekijöitä ja työyhteisöä oman työn kehittämisessä. Mahdollisuus kehittää omaa työtään tutkitusti edistää myös työssä jaksamista.

 

Koulutusta varten työyksiköihin on nimetty muutosagenteiksi kutsuttuja avainhenkilöitä. Marita Kojola kertoo, että muutosagenttien tehtävänä on yhteistyössä henkilöstön kanssa selvittää oman työyksikön kehittämistarpeita. Agentit myös osallistuvat heitä varten erikseen räätälöityyn ohjaukseen, jossa yhdessä kouluttajien kanssa haetaan ratkaisuja havaittuihin kehittämistarpeisiin. Lisäksi muutosagentit tuovat ohjauksista saatua tietoa omiin yksiköihinsä ja toimivat seminaari-iltapäivissä oman työyksikkönsä kehittämistehtävän esittelijöinä.

 

”Työntekijöillä oltava mahdollisuus oman työnsä jatkuvaan kehittämiseen”

 

Marita Kojolan mukaan kokemukset täydennyskoulutuksesta ovat olleet myönteisiä. Tehdyt kehittämistehtävät ovat olleet onnistuneita ja, mikä positiivisinta, ne on toteutettu asiakas- ja potilaslähtöisesti. Myös työntekijöiltä saatu palaute on ollut valtaosin myönteistä. SeAMKin kouluttajat ovat asiantuntijoina osanneet tuoda esiin eri teemoihin liittyvää, ajankohtaista ja näyttöön perustuvaa tietoa, mikä oli yksi koulutuksen tarkoituskin.

 

Mahdolliset haasteet ovat liittyneet lähinnä aikataulukysymyksiin. Ajoittain on ollut vaikea irrottaa henkilökuntaa koulutuksiin. Marita Kojola pitää kuitenkin tärkeänä, että työntekijöillä on mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja oman työnsä jatkuvaan kehittämiseen.

  

Teksti: Mervi Lehtola

Tulosta  |  Jaa Facebookissa  | 
Kommentit